FORTUNA U KUCAMA:

 

Priredila astrolog Ana Savović

 

FORTUNA U PRVOJ KUĆI

Osoba s ovim položajem Fortune od života će izvući najviše koristi kada nauči kako da bude potpuno subjektivan, ne samo u pogledu sebe, već i u opštem pogledu na svet. Subjektivna svest se generalno sagledava na negativan način kada se uporedi sa objektivnom percepcijom stvarnosti. Međutim, kod osobe sa Fortunom u prvoj kući sposobnost sagledavanja sebe i sveta oko sebe isključivo sopstvenim očima, a ne očima drugih, doći će joj najviše uspeha.

 

FORTUNA U DRUGOJ KUĆI

Čovek ovde pronalazi svoj ćup s blagom kada prvi put otkrije šta je za njega prava vrednost. On mora da postavi čvrste temelje, tako da, tokom života, postaje sve sigurniji u to gde se nalazi. Neuzdrman vetrovima promena, želi da za sebe i druge izgradi suštinu, što će na kraju životu pružiti bogatije značenje. Novac i stvari koje se mogu njime kupiti za njega su od ogromnog značaja, ali samo onoliko koliko njegovo bogatstvo oslikava prave vrednosti. Kada nauči da razgraničava smisao korišćenja, na kraju će uspeti da shvati da nije škodljivo posedovati beskorisne stvari.

 

FORTUNA U TREĆOJ KUĆI

Ovde će najveće ispunjenje doneti radosti u komunikaciji, kroz veze s ljudima. Ova osoba žudi da je drugi razumeju s velikom ozbiljnošću. Jezik i upotreba reči su joj od velike važnosti, pa pokušava da shvati kako drugi misle i vide stvari da bi razvila širu perspektivu vlastitog mišljenja. Što je sposobnija da uvidi veze između ljudi i stvari u svom životu, više će razviti sposobnost za razmišljanje. Ova sposobnost jasnog razmišljanja je ono što će joj na kraju doneti najveću sreću.

FORTUNA U ČETVRTOJ KUĆI

Pojedinac će ovde najveću sreću dostići negovanjem začetaka života. To mogu biti ljudski život, biljke, kućni ljubimci, ideja ili projekti u nastajanju kojima je za razvoj potrebna posebna nega. Tu je prisutan izraženi osećaj ispunjenja kroz davanje. Osećaj ispunjenosti koji nudi Fortuna potiče od mere u kojoj osoba oseća da je potrebna. čineći sve to, pojedinac teži da uspostavi vlastite korene. Vidljiva je žudnja da se postavi emocionalni temelj koji će biti dovoljno čvrst da bi izdržao budući razvoj.

FORTUNA U PETOJ KUĆI

Osoba ovde najveću sreću dostiže kada se bavi nekom kreativnom delatnošću. Bez obzira na to da li će se to izražavati kao neki poseban talenat ili će biti tek način na koji se glumi u životu, ona je u stanju da se lično identifikuje sa svime što stvori. Na taj način, njen proizvod nije samo ono što stvara nego i sama postaje proizvod svega što čini. Ova osoba poseduje veliku sposobnost da ostvari svoje snove. Stvarnost u kojoj živi u velikoj je meri rezultat njenog ličnog delanja.

FORTUNA U ŠESTOJ KUĆI

Ovaj položaj pruža mnogo sreće kroz rad. Ovu osobu ispunjava pažljivo korišćenje vremena i energije. Druge ljude ona vidi kako se vraćaju u prošlost preživljavajući već razrešene situacije, sposobna da se održi iznad mulja negativne emocije krajnje aktivnom prirodom, uvek na usluzi i spremna na ispunjenje. Ona zna kako da se zadrži u sadašnjosti. To postiže pohranjujući detalje koje većina ljudi ignoriše ili zapostavlja, misleći da će se nekako izvući. Ne dozvoljava da stvari dobiju takav značaj da bi pomutile iskustvo radosti.Kroz sistematizaciju vlastitog života ona doživljava neizmerni osećaj ispunjenja. Želi da organizuje život tako da teče i funkcioniše kao dobro podmazana mašina. Što više to čini, jači joj je osećaj da učestvuje u samom središtu života. Kroz tačku bezlične svesti u dvanaestoj kući ova osoba doživljava čovekove unutrašnje potrebe.

FORTUNA U SEDMOJ KUĆI

Ova osoba najveću sreću dobija od drugih ljudi. Ovaj položaj Fortune pruža najviše duhovnosti i jedinstvenosti, jer se tačka bezlične svesti nalazi u prvoj kući, kući ličnog identiteta.Ova osoba živi svoj bezlični identitet koji postaje ličan samo u prisustvu drugih ljudi. Ona neprestano traga za sjedinjavanjem, bilo kroz brak, prijateljstvo, ili partnerstvo. Ovi i drugi oblici odnosa približavaju je doživljaju ličnog identiteta nekog drugog.U drugima uvek vidi više radosti nego što je u stanju da vidi u sebi.Kao rezultat toga, ona pokazuje veliku sklonost da druge učini svesnijim njihove lične sreće.Na mnogo načina ona je uslužna, jer izražava Boga kroz sve svoje aspekte.

 FORTUNA U OSMOJ KUĆI

Ova osoba će dostići najveću radost posredstvom onoga što dobija od drugih. Vrednosni sistemi koji su ovde očigledno izvan ličnog okvira na kraju se pokazuju kao najbolji. Ovoj osobi se neprestano nude drugačiji metodi napredovanja. Svaki put kada se ukaže mogućnost za drugačiji pokušaj, dolazi do novih, ličnih otkrića. Ova osoba ispituje vrednosti drugih, želeći da pronikne u ono što drugi ljudi tako brižljivo čuvaju. Što više otkriva i primenjuje te spoljne vrednosti na svoj li čni život, njeno iskustvo biva bogatije. Njene lične vrednosti, naročito one koje su naizgled izgubile svoju primenljivost, mogu da se preispitaju i da dobiju novo postojanje i značaj u svetlu tih spoljnih podsticaja.

FORTUNA U DEVETOJ KUĆI

Fortuna u devetoj kući dozvoljava osobi da doživi najveću radost kroz otkriće istine.Ova osoba teži kosmičkoj realnosti iznad ovozemaljske egzistencije koju proživljava kroz rutinske odnose.Tačka bezlične svesti u trećoj kući pokazuje svet koji je očigledno ispunjen ljudima koji razgovaraju dok ih njihovi slušaoci ne razumeju. Ovde se značenja reči javljaju kao barijere i izobličavanja istine.

FORTUNA U DESETOJ KUĆI

Pojedinac sa ovim položajem će najveću radost dostići kada ispuni specifične, tradicionalne ciljeve koje je sebi postavio i definisao. Tu se očitava želja da ga prihvate zajednica i ljudi od autoriteta. Blagodeti od Fortune u desetoj kući nikada ne dolaze lako, one se stiću mukotrpnim trudom. Kada ova osoba dostigne pravu, a ne samo biološku zrelost, svet sagledava bez iluzija i s velikim razumevanjem. To proizilazi iz tačke bezlične svesti u četvrtoj kući koja izaziva saosećanje za emocije i potrebe koje motivišu čovečanstvo, izbegavajući u isti mah zamku poistovećivanja sa njima.

FORTUNA U JEDANAESTOJ KUĆI

Jedanaesta kuća je privukla pažnju mnogih astrologa, možda zbog toga što njome vlada Uran, planeta iznenadnog, gotovo zaslepljujućeg bleska.Fortuna koja se ovde nalazi imaće odgovarajuću tačku bezličnu svesti u petoj kući kojom vlada Sunce. Ta osa, Sunce – Uran, je kreativna, inventivna i dalekosežna po dejstvu i uticaju. Fortuna u jedanaestoj kući biva povezana sa vizijama lepote i razvojem humanosti i stvaranja. Ovo je zaista jedinstven položaj, jer je čovek svestan ljudske evolucije i misli da zasigurno zna konačni cilj.

FORTUNA U DVANAESTOJ KUĆI

Fortuna u dvanaestoj kući ukazuje na to da će ova osoba dostići najveću sreću i radost kada se uskladi sa svojim unutrašnjim bićem. Na taj način, ona zadovoljava svoju želju da shvati nevidljive sile koje deluju u univerzumu.Naše unutrašnje biće je u stvari isto što i jedno Biće koje je celokupna tvorevina. Van te realnosti proističu sve indivudualne realnosti. Fortuna u dvanaestoj kući pruža čoveku priliku da otkrije jedinstvo tih očigledno odvojenih realnosti i istinu egzistencije jedne Realnosti. Tačka bezlične svesti u šestoj kući pruža pojedincu priliku da deluje u “svakodnevnoj stvarnosti” sa očiglednim ograničenjima, dok u isto vreme shvata sveopšte jedinstvo okolnosti i događaja posredstvom Fortune u dvanaestoj kući.

Priredila astrolog Ana Savović

Zithromax for sale